شاخه دانش آموزی گروه یس مقطع هشتم

مربی گروه:آقای مرتضی عباسی سال ورود به باران:۱۳۹۲ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۸ علی یوسفی سال ورود به باران:۱۳۹۲ محمد مهدی طرفه نژاد سال ورود به باران:۱۳۹۲ امیررضا همامی سال ورود به باران:۱۳۹۲ سیدحمید هاشمی منش سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More