ابتدا نیت کردن و سپس بر روی نمایش تفال کلیک فرمایید